Inspectierapport

RO_IVHO_Logo_HomepageImpressies uit het inspectierapport

Op 3 november 2014 heeft de inspectie openbare basisschool Darwin bezocht in het kader van een landelijk stelselonderzoek naar de staat van het primair onderwijs in Nederland. Het doel van dit onderzoek is het verzamelen van informatie over de kwaliteit van het onderwijs, waarover de inspectie rapporteert in het Onderwijsverslag 2014-2015. Tevens is gecontroleerd of de school voldoet aan bepaalde wettelijke voorschriften, waaronder de onderwijstijd.

‘Aan het uitgangspunt van openbare basisschool Darwin: “Ontdek Darwin, ontdek je talenten en ga vol vertrouwen de wereld in”, wordt nu veel meer recht gedaan, wat zeker tot uiting komt in de ‘talentontwikkelochtenden’ en het werken met leerlingenportfolio’s. Maar ook als het gaat om het realiseren van een prettig sociaal klimaat in de school, zoals bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in de omgang met elkaar. Dat geldt zowel tussen de leerlingen onderling, als binnen het team met elkaar. Daarbij sluit aan dat de directeur en het team aangeven trots te zijn op het ontstane ‘wij gevoel’, het samen werken aan de groei van de kwaliteit van het onderwijs, de verdere uitbouw van het ontwikkelingsgerichte schoolconcept en de bereidheid van het team om er een nóg betere school van te maken. Een mooie prestatie.’

‘Op openbare basisschool Darwin werkt het team hard en betrokken aan de kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs. Het aanbod, de onderwijstijd en het schoolklimaat zijn over de hele linie voldoende. Het team maakt daarnaast veel werk van het sociale klimaat met een specifiek aanbod en een aantal projecten, hetgeen zichtbaar is in het prettige schoolklimaat en de respectvolle omgangsvormen met elkaar.’

‘De kwaliteit van de eindopbrengsten is over een periode van drie jaar voldoende. Deze liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. De resultaten gedurende de schoolperiode zijn van een voldoende niveau.’

‘De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op de school
voordoen. De school werkt met een (breed)zorgteam en heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen van incidenten in en om de school. Ze maakt daarbij tevens gebruik van protocollen zoals een schoolveiligheidsplan, incidentenregistratie een anti-pestbeleid, een gedragsprotocol en een internetprotocol. Op openbare basisschool Darwin is duidelijk sprake dat het personeel ervoor zorgt dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan.’

‘De school heeft een aanbod gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over- en kennismaking met de diversiteit in de samenleving. Dit komt tot uiting bij de aangeboden brede ontwikkelingsgerichte thema’s waarin wereldoriëntatie, sociale vorming, diverse projecten en goede doelenacties zijn verwerkt.’

‘Door klassenbezoeken van de directeur en de ib’er worden de uitgezette lijnen en afspraken voldoende gevolgd en geborgd. Bijzonder is dat de directie ervoor gekozen heeft de handelingsgerichte werkwijze met de leerlingen, zelfs ook op teamniveau toe te passen, zodat iedere leraar goed in de eigen professionele ontwikkeling gevolgd wordt. Een congruente lijn in de school en een mooi voorbeeld van een good practice.’